• Sanjam Garg Craig Gentry Shai Halevi (auth.) Thomas Johansson Phong Q. Nguyen (eds.)