• Lester Packer Midori Hiramatsu Toshikazu Yoshikawa