• Hiroshi Fujita Yoshihiko Hashimoto Bernard R. Hodgson Peng Yee Lee S. Lerman Toshio Sawada