• David E. Keyes (auth.) David E. Keyes Ahmed Sameh V. Venkatakrishnan (eds.)