• Michael J. Flynn (auth.) Srinivas Aluru Manish Parashar Ramamurthy Badrinath Viktor K. Prasanna (eds.)