• Dr. Mitsuo Makimoto Dr. Sadahiko Yamashita (auth.)