• Yung-Kuo Lim Chung-Kuo K'O Hsueh Chi Shu Ta Hsueh Physics Coaching Class