• Gui-Ru Bai Lim Yung-Kuo Guang-Can Guo Yung-Kuo Lim Chung-Kuo K'O Hsueh Chi Shu Ta Hsueh Physics Coaching Class