• Arnold Sommerfeld Edward G. Ramberg (translator)