در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Аэродинамический расчет и оптимальное проектирование проточной части турбомашин = Aerodynamic computation and optimal projection of turbomachine flow paths

    А. В. Бойко, Ю. Н. Говорущенко, С. В. Ершов [и др.] Под ред Бойко А. В. М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины Бойко, Анатолий Владимирович

Click on cover to enlarge.
8 - 9Hours to read