در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Библиотечно-библиографическая реклама : Учеб.-практ. пособие : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специ альности 052700 "Библиотековедение и библиогр."

    Борисова Ольга Олеговна

Click on cover to enlarge.