• Brian Sutton-Smith Jay Mechling Thomas W Johnson