• Atul Prakash (auth.) Patrick McDaniel Shyam K. Gupta (eds.)