• Yasushi Kiyoki Yasushi Kiyoki Eiji Kawaguchi Hannu Jaakkola Hannu Kangassalo