• Amos Fiat Christos Papadimitriou (auth.) Spyros Kontogiannis Elias Koutsoupias Paul G. Spirakis (eds.)