• James E. Smith (auth.) Pen-Chung Yew Jingling Xue (eds.)