• Shusaku Tsumoto Takahira Yamaguchi Masayuki Numao Hiroshi Motoda (auth.) Shusaku Tsumoto Takahira Yamaguchi Masayuki Numao Hiroshi Motoda (eds.)