• Smirnov, Vladimir Ivanovich Smirnov, Vladimir Ivanovich