• Jim C. Spain Joseph B. Hughes Hans-Joachim Knackmuss