• Sergey Abrahamyan (auth.) Vladimir P. Gerdt Wolfram Koepf Ernst W. Mayr Evgenii V. Vorozhtsov (eds.)