• Takashi Goto Yi-Bing Cheng Takashi Akatsu Nihon Seramikkusu Kyōkai