• Jan Awrejcewicz Igor V. Andrianov Leonid I. Manevitch