• Takehisa Fujita Makoto Hiramotoa Hidenori Takahashi