• Alexei M. Fridman Mikhail Ya. Marov Ilya G. Kovalenko