• V.S. Afrajmovich Yu.S. Il'yashenko L.P. Shil'nikov V.I. Arnold V.I. Arnold N. Kazarinoff