• Norio Baba Norio Baba Lakhmi C. Jain Hisashi Handa