• Guang-Hong Yang Xiang-Gui Guo Wei-Wei Che Wei Guan