• Yuji Kawaguchi Toshihiro Takagaki Nobuo Tomimori Yoichiro Tsuruga