• Lev Alburt Roman Dzindzichashvili Eugene Perelshteyn