• Fyodor Dostoyevsky Translators: Richard Pevear & Larissa Volokhonsky