• Sushil Jajodia (auth.) Guozhu Dong Changjie Tang Wei Wang (eds.)