• Hosagrahar Visvesvaraya Jagadish⋆ (auth.) David Cheung Graham J. Williams Qing Li (eds.)