• Michael O. Rabin (auth.) R. K. Shyamasundar K. Ueda (eds.)