• Susumu Hayashi Ryosuke Sumitomo (auth.) Jieh Hsiang Atsushi Ohori (eds.)