در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Система управления финансовыми ресурсами банка. Процессы - задачи - модели - методы = Bank's Financial Resources Management System : процессы - задачи - модели - методы : [введ. в упр. ресурсами, система поддержки принятия решений, мат. модели планирования, вопросы внедрения технологий]

    Лаптырев Дмитрий Анатольевич

Click on cover to enlarge.