در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Основы эконометрики. Учеб. -метод. пособие по курсу. Рос. гос. открытый техн. ун-т путей сообщ., каф. экон. теории, Сост.Л

    Леванова Н.

Click on cover to enlarge.
0 - 1Hours to read