• Hans Joachim Schellnhuber Wolfgang Cramer Nebojsa Nakicenovic Tom Wigley Gary Yohe