• H. Tanaka T. Fujiwara (auth.) Professor Yoshiyuki Kawazoe Professor Yoshio Waseda (eds.)