• Mitsuo Satoh Shigeru Iida (auth.) Sanetaka Shirahata Koji Ikura Masaya Nagao Akira Ichikawa Kiichiro Teruya (eds.)