• Anna Maria Niewiadomska Xiao-Fang Yu (auth.) Paul Spearman Eric O. Freed (eds.)