• Prasanta K. Subudhi Takuji Sasaki Gurdev S. Khush (auth.) Chittaranjan Kole (eds.)