در نهمین جشنواره وب ایران از لیب دی ال حمایت کنید!

این پنجره فقط یک مرتبه به شما نمایش داده می شود. پس همین الان اقدام کنید :)

رای میدهم ♥
×
  • Химия пищи : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 260300 Технология сырья и продуктов животного происхождения, специальностям 260301 Технология мяса и мясных продуктов, 260302 Технология рыбы и рыбных продуктов, 260303 Технология молока и молочных продуктов и по направлению 240900 Биотехнология, специальности 240902 Пищевая биотехнология&quot

    Рогов, Иосиф Александрович Антипова, Людмила Васильевна Дунченко, Нина Ивановна

Click on cover to enlarge.
19 - 21Hours to read