• آنتونی بارنت / مترجمان محمد رضا باطنی و ماه طلعت نفرآبادی