• Svetlana N. Yanushkevich Vlad P. Shmerko Sergey Edward Lyshevski