• Andriy M. Gusak T.V. Zaporozhets Yu. O. Lyashenko S.V. Kornienko M.O. Pasichnyy A.S. Shirinyan