• E. Grant Read Magnus Hindsberger (auth.) Panos M. Pardalos Steffen Rebennack Mario V. F. Pereira Niko A. Iliadis (eds.)