• Ronald E. Rice Maureen McCreadie Shan-Ju L. Chang