• K. J. Ray Liu Wade Trappe Jane Z. Wang Min Wu Hong Zhao