• A.G.Akimov M.Yu.Barabanenkov M.L.Baranochnikov A.V.Leonov A.D.Mokrushin and N.M.Omel'yanovskaya