• Vladislav Yu Khomich Anatoly I. Semenov Nicolay N. Shefov